Obchodní podmínky a reklamační řád 

I. Úvod

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na akci Legal Business Day (dále jen „Akce”) uskutečněné prostřednictvím internetových stránek na adrese www.legalbusinessday.com. Nákupem vstupenky vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen „Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.
 2. Společností Next Legal s.r.o. se rozumí společnost Next Legal s.r.o., IČO: 28945999, DIČ CZ2894599, se sídlem Břežánecká 758/2, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod oddíl C 154961.
 3. Společnost Next Legal s.r.o. je pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci tedy vzniká právní vztah mezi Zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a společností Next Legal s.r.o. jakožto pořadatelem této Akce.
 4. Zákazník je v souvislosti se vstupem na Akci povinen dodržovat pravidla stanovená společností Next Legal s.r.o. a podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 5. Společnost Next Legal s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu a místa konání Akce. Nákupem vstupenky bere Zákazník toto právo společnosti Next Legal s.r.o. na vědomí.
 6. Vstupenky na akci jsou výhradně elektronické. Společnost Next Legal s.r.o. důrazně doporučuje zakoupenou vstupenku na Akci bezpečně uschovat, nikde ji nevystavovat a neukazovat. Veřejným publikováním vstupenky (např. na sociálních sítích apod.) se Zákazník vystavuje riziku zneužití vstupenky, kdy z tohoto důvodu nemusí být na Akci vpuštěn.

II. Postup při nákupu vstupenek

 1. S cenami jednotlivých typů vstupenek na Akci se Zákazník může seznámit na internetových stránkách na adrese www.legalbusinessday.com.
 2. Při nákupu vstupenky na Akci je Zákazník seznámen s konečnou cenou za nákup vstupenky včetně případných souvisejících poplatků poté, co Zákazník vyplnil objednávkový formulář prostřednictvím webových stránek www.legalbusinessday.com a potvrdil tento formulář pomocí tlačítka „Koupit vstupenku“.
 3. Platba vstupenky je možná bankovním převodem (se splatností 7 dní) nebo platební kartou.
 4. Vstupenka na Akci bude Zákazníkovi po provedení platby doručena na emailovou adresu, kterou Zákazník pro tyto účely při nákupu uvede.
 5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) není Zákazník oprávněn od nákupu vstupenky odstoupit podle § 1829 Občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

III. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek na Akci zakoupených prostřednictvím internetových stránek na adrese www.legalbusinessday.com se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 2. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a Zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 3. V případě, že ze strany společnosti Next Legal s.r.o. dojde k úplnému zrušení Akce, bude Zákazník, který společnosti Next Legal s.r.o. poskytl svůj kontakt (email, poštovní adresa, telefon apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Next Legal s.r.o. nicméně neodpovídá Zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud Zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 4. Dojde-li ze strany společnosti Next Legal s.r.o. k úplnému zrušení Akce, bude společnost společnosti Next Legal s.r.o. vracet vstupné pouze do výše prostředků, které byly k nákupu vstupenky Zákazníkem vynaloženy včetně případných souvisejících poplatků.
 5. Pro účely vrácení vstupného v případě zrušení Akce zašle společnost Next Legal s.r.o. bez zbytečného odkladu Zákazníkovi formulář k vyplnění pro účely vrácení vstupného. Vstupné bude Zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet pro tyto účely Zákazníkem písemně sdělený.
 6. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude společnost Next Legal s.r.o. vyřizovat dle jejich povahy a v souladu s Občanským zákoníkem.
 7. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou společnosti Next Legal s.r.o. na e-mailovou adresu: office@legalbusinessday.com. Zákazník je oprávněn učinit reklamaci a uplatnit svá zákonná práva z vadného plnění nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí vstupenek. Současně je Zákazník povinen společnosti Next Legal s.r.o. zjištěnou vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud právo z vadného plnění nepřizná.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Společnost Next Legal s.r.o. a JUDr. Lucie Radkovičová, IČO: 67503853 vystupují jako společní správci osobních údajů uživatelů internetových stránek www.legalbusinessday.com. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „GDPR“, který je k dispozici na internetové stránce: www.legalbusinessday.com.

V. Společná a závěrečná ustanovení

 1. V případě zjištění neplatnosti nebo neúčinnosti některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi společností Next Legal s.r.o. a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto Zákazníkem a společností Next Legal s.r.o., může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz. Zákazník může také využít EU online platformu pro řešení sporů.
 3. Společnost Next Legal s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv upravit a/nebo aktualizovat.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2022.

V Praze dne 28.2.2022

Next Legal s.r.o.