Pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

 

I. Úvod

 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „pravidla“) stanoví pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit vás s tím, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.
 2. Správcem vašich osobních údajů je společnost Next Legal s.r.o,  IČO: 28945999, zapsaná pod spisovou značkou C 154961 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, a JUDr. Lucie Radkovičová, IČO: 67503853,oba se sídlem se sídlem Břežánecká 758/2, Praha 5, 1508 00, Česká republika, (dále jen „Společní správci”).
 3. Společní správci zpracovávají osobní údaje Zákazníků, kteří uzavřeli s některým ze Společných správců kupní smlouvu na koupi vstupenek na Akci prostřednictvím webových stránek legabusinessdays.com (dále jen „web“).

 II. Osobní údaje Zákazníků (rozsah, zákonný důvod a účel zpracovávání osobních údajů)

 1. Při uzavření smlouvy na nákup vstupenek prostřednictvím webu jsou vyžadovány osobní údaje vás jako Zákazníka, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa/sídlo, telefonní číslo, emailová adresa, popř. IČO, DIČ). Účelem zpracování osobních údajů je koupě vstupu na Akci výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi pořadatelem Akce a vámi jako Zákazníkem, účetní a daňové účely, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení).
 2. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Společných správců dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Společných správců je zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, email. adresa, tel. číslo můžete jako Zákazník podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové adrese info@legalbusinessday.com. V takovém případě Společní správci tyto údaje dále nezpracovávají, dokud neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

III. Společná ustanovení

 1. Společní správci ukládají vaše osobní údaje získané pro účely plnění smlouvy, po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou vaše údaje vymazány. Pokud Společní správci získali vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, zpracovává je do doby odvolání souhlasu, jinak max.po dobu 2 let.
 2. Některé části plnění probíhají přes aplikace 3. osob, např. Zoom, kde jste uživatelem. Berete na vědomí, že pro účely zodpovězení Vašeho dotazu během Akce můžeme na Akci zmiňovat vaše uživatelské jméno.
 3. Společní správci pro plnění oprávněného zájmu používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele webhostingu a mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Zákazníkovi přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Subdodavatelé se sídlem mimo EU se na základě mezinárodních dohod zavázaly dodržovat úroveň ochrany osobních údajů stanovenou GDPR.
 4. Podle GDPR máte určitá práva: právo požadovat od Společných správců přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Svá práva můžete uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů posílat na emailovou adresu info@legalbusinessday.com.
 5. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 6. Jako Zákazník nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Společných správců jako Prodávajících plnit.
 7. Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně. Ze strany Společných správců nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 8. Byli jste seznámeni s těmito pravidly před zahájením zpracování osobních údajů, tj. zejména před uzavřením smlouvy a před odesláním objednávky/kontaktního formuláře.  Odesláním objednávky/kontaktního formuláře vyjadřujete, že jste si tato pravidla přečetli a že je v celém rozsahu akceptujete/ zaškrtnutím políčka na webu vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.
 9. Společní správci jsou oprávněni tyto podmínky změnit; jsou povinni bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách. Pokud bude změna vyžadovat váš souhlas, bude vám nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasíte či nikoli.
 10. Kontaktní údaj Společných správců ve věcech týkajících se těchto pravidel je: info@legalbusinessday.com.
 11. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 12. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2022.

 

V Praze dne 28.2.2022

Next Legal s.r.o. a JUDr. Lucie Radkovičová